read me

De kleine lettertjes

Eigenlijk willen wij hier helemaal geen voorwaarden noemen. We sluiten een contract met je af op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Wij gaan er van uit dat alles bespreekbaar is en in goed overleg opgelost kan worden. Dit is de manier waarop wij graag willen werken echter mocht dat niet mogelijk blijken dan vallen wij terug op onderstaande algemene voorwaarden.  

 

 SAMENVATTING ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: contractduur en opzegging

Een SGT abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 maand en daarna stilzwijgend met een kalendermaand verlengd. Er wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels het invullen van ons opzegformulier. PT trajecten worden voor minimaal 3 maanden aangegaan, zijn te verlengen met elke keer 1 kalendermaand en opzegbaar per kalendermaand.

Artikel 2: kosten

Het lidmaatschapsgeld welke de klant verschuldigd is, kan eenzijdig door ZEST de vitaliteitsfabriek worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

Artikel 3: betalingsverplichting

Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoud ZEST de vitaliteitsfabriek zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, waarbij automatisch de toegang tot de faciliteiten van ZEST de vitaliteitsfabriek worden ontzegd. Een eventuele betalingsachterstand is per direct opeisbaar.

A r t i k el 4: trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding, met een maximaal aantal deelnemers per SGT. Bij afwezigheid dient men zich online aftemelden. ZEST de vitaliteitsfabriek behoudt zich het recht voor tijdens (school)vakanties en officiële feestdagen een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: huishoudelijk reglement

De klant houdt zich aan de door of wegens de directie van ZEST de vitaliteitsfabriek gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de klant de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de klant de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: aansprakelijkheid

De klant verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De klant is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de klant ZEST de vitaliteitsfabriek vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. ZEST de vitaliteitsfabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

A r t i k el 7: opschorten lidmaatschap

1 Maal per jaar kan voor een aaneengesloten(vakantie)periode van minimaal 2 tot maximaal 4 weken het lidmaatschap tijdelijk worden bevroren. Dit verzoek dient per mail minimaal een week voor ingaan van de periode te worden ingediend. Tijdens deze periode worden er geen credits toegekend en kan er geen SGT worden geboekt.

A r t i k el 8: verantwoordelijkheid klant

De klant belooft plechtig alle aanwijzingen van ZEST de vitaliteitsfabriek nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en/of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal ZEST de vitaliteitsfabriek het lidmaatschap met de klant beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug 😉

AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : contractduur en opzegging

 • Een PT traject kan door vakantieperiode(s), ziekte en geldige afzeggingen worden verlengd met een duur van maximaal 1 maand ofwel een periode die vooraf wordt afgesproken met de personal trainer.
 • Een tussentijdse beëindiging van een PT traject door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van de huidige woning. Tussentijdse beëindiging zonder geldige reden leidt tot een direct opeisbaar bedrag van 100% van het resterende ‘traject’geld.

Artikel 2: kosten

Aan het kennismakingsgesprek / proefles zijn geen kosten verbonden. De tarieven zijn inclusief 6% BTW.

Artikel 3: betalingsverplichting

 • Indien de automatische incassering van de abonnementsgelden niet mogelijk is, volgt er eenmalig nog een poging. In het geval de incassering dan nogmaals mislukt dient het verschuldigde bedrag direct per bankoverschrijving te worden overgemaakt.
 • Wanneer de klant in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij de klant in rekening gebracht. ‘ZEST’ behoudt zich het recht voor de begeleiding af te breken wanneer de klant in gebreke blijft.

Artikel 4: trainingsvoorwaarden en lestijden

ZEST de vitaliteitsfabriek is ten alle tijden gerechtigd om de dagen en tijden van de SGT te veranderen. Dit zal echter zo veel mogelijk in goed overleg gebeuren.

Artikel 5: huishoudelijk regelement

Het dragen van schone sportschoenen is verplicht en het tijdig voor aanvang van de SGT of PT aanwezig zijn, wordt zeer gewaardeerd evenals het zelf meenemen van een handdoek. Het drinken uit bidons e.d. is op de mat niet toegestaan.

Artikel 6: aansprakelijkheid

ZEST de vitaliteitsfabriek is niet aansprakelijk voor schade, verlies of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor het pand hebben gestaan.

Artikel 7: Lidmaatschap

 • Bij verhindering kan er tot 12 uur voor aanvang van de SGT online worden afgemeld met behoudt van je credit. Indien een SGT korter dan 12 uur voor start van de les wordt geannuleerd dan volgt geen teruggave van de credit.
 • Een gemiste SGT kan binnen 2 weken worden ingehaald.
 • PT afspraken kunnen tot 12 uur voor aanvang van de geplande sessie kosteloos worden geannuleerd of verzet. Dit kan alleen na contact met de trainer. In geval van afmelding van een PT afspraak korter dan 12 uur van te voren wordt € 30,- in rekening gebracht.
 • PT contract gaat in op de dag van de eerste afspraak.
 • Minimale duur van een PT afspraak is 30 min.

Artikel 8: verantwoordelijkheid

 • Zest de vitaliteitsfabriek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Zest de vitaliteitsfabriek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de klant kan worden gevergd.
 • Indien Zest de vitaliteitsfabriek tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Zest de vitaliteitsfabriek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Zest de vitaliteitsfabriek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). Zest de vitaliteitsfabriek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Zest de vitaliteitsfabriek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 • Zest de vitaliteitsfabriek is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van de klant.
 • Zest de vitaliteitsfabriek behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven